سامانه انرژی اتمی

صدور مجوز ورود کلیه دستگاه‌های پرتو ساز و ترخیص تمامی منابع پرتوی، تحت نظر مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور است و در اختیار دفتر حفاظت از اشعه قرار دارد.

بر اساس بند ۴ ماده ۲ قانون حفاظت در برابر اشعه و ماده ۱ قانون سازمان انرژی اتمی، مسئولیت قانونی حفاظت از نسل آینده، مردم، کارکنان و محیط زیست در برابر اثرات منابع پرتوی بر عهده مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور است.

ماموریت اصلی این مرکز در مبادی ورودی و خروجی کشور جلوگیری از ورود و خروج مواد پرتوزا است.

در همین راستا برخی مواردی که توسط این مرکز مورد بررسی قرار می‌گیرد به شرح زیر است:

* ممانعت از ورود و خروج کلیه مواد هسته‌ای زیان آور برای سلامت افراد جامعه و محیط زیست به صورت غیرمجاز

* کسب اطمینان از عدم همراهی کالاهای وارداتی با آلودگی‌های پرتوی و مواد پرتوزا

* پایش و کنترل پرتوی کلیه کالاهای خروجی و ورودی

* مسئولیت ممانعت از خروج کلیه کالاهای پرتوی زیان آور به دیگر کشورها

* بررسی و کنترل کلیه افراد در مبادی خروجی و ورودی کشور از نظر آلودگی به مواد پرتوزا یا مراهی با چشمه‌های پرتوزا

جهت اخذ مجوز ورود و ترخیص دستگاه‌های پرتو ساز و منابع پرتوی اینجا کلیک کنید یا بر روی لینک زیر بزنید:

https://inra.aeoi.org.ir/